language

Referenser

Syntell är en uppskattad och pålitlig partner. Våra kunder återfinns främst inom försvars-, fordons- och andra sektorer som arbetar med komplexa system och verksamheter.

Internationellt varv

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina gamla produktdatasystem för att skapa en enhetlig produktdatamiljö (PLM-miljö) för alla platskontor inom företaget. IT-chefen insåg att det inte räcker att enbart byta ut programvaran för att det ska bli en effekt i verksamheten, processer och informationsflöden behöver bli beskrivna när information ska flyttas från ett system till ett annat. Vår kund vände sig till Syntell som är experter inom Product Lifecycle Management (PLM).

Vad gjorde Syntell?

Syntell definierade arkitekturen för PLM-miljön och ledde de olika experter som ansvarade för arkitekturens olika delar, IT-verktyg, Organisation, Processer, Information och Begrepp. Dessa olika delar illustreras av kunden som en ”Informationspyramid”. Den har olika skikt där begreppen utgör basen och IT- verktyg toppen. Tanken är att ju längre ned man kommer i pyramiden desto stabilare måste det vara, och därmed också svårare att ändra. Har man inte jobbat nedifrån och upp blir det instabilt. Syntell arbetade främst med begrepp, information, processer. För IT-verktyg definierade vi krav på IT-arkitekturen och integrationerna.

Syntell var med och skapade vår kunds produktspråk. 100 begrepp definierades och översattes till informationsstandarden PLCS. Att ha ett gemensamt språk förbättrar kommunikationen internt i företaget, men också mellan datasystemen. Det är av stor vikt att de anställda förstår begreppen för att undvika att information misstolkas.

Det krävdes en omfattande förändring hos vår kund för att ta fram en IT-arkitektur baserad på pyramiden. Syntell specificerade verksamhetskraven över den information som skulle föras över. En stor del data saknade öppna och standardiserade informationsmodeller, vilket komplicerade överföringen. Målet var därför att göra informationen oberoende av system, vilket underlättar om företaget ska byta system igen. En viktig fördel med den öppna och standardiserade IT-miljö, som Syntell varit med och byggt, är att det går att utbyta produktdata elektroniskt mellan underleverantörer såväl som kunder.


Vilket mervärde/framgång levererade Syntell?

Den största vinsten för vår kund är de förbättrade integrationerna mellan de olika IT-system som används under hela produktlivscykeln. Genom att man gick över till en ”Backbonearkitektur” med ett centralt system som följer den internationella informationsstandarden PLCS har också möjligheterna till ändringsstyrning förbättrats betydligt. Backbonearkitekturen underlättar även när man kombinerar gamla och nya IT-system samt vid byte av utgående IT-system. Det är också betydligt enklare att utbyta information när den följer internationell standard. Syntells kompetens inom PLM och informationspyramidens olika skikt har varit avgörande för projektets framgång.

CM capability for R&D in a SAFe and SPL framework

Produktindustri

CM capability for R&D in a  SAFe and SPL framework

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

DEx Lab – Verktygsintegration för DOORS och Excel

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

Metodstöd till Trafikförvaltningen

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation.

effektivitet i produktionen

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en produktdefinitions (PD) process som integrerades med företagets produktlivscykelprocess…

Effektiv verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling på myndighet

Både från verksamhetssidan och från IT-avdelningen upplevdes ett gap – kärnverksamheten kände inte att de…

Vägledning för digital samverkan

Digital samverkan i statlig organisation

Organisationens vägledning för digital samverkan tog inte höjd för hela utmaningen med den digitala förnyelsen…

Effektivisering av verksamhet

Effektivisering och transformation av verksamheter och personal

Inrättande av gemensam process & förenkling, person och lokal oberoende, innebar minskade kostnader för administration,…

TRANSFORMATION AV IT-FÖRETAG

Transformation av IT-företag till beställarorganisation

Syntell levererade värde i form av minskade omkostnader, ökad kvalitetskontroll på processer och förbättrad produktivitet.

Nordisk försvarsindustri

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram…

Nordiskt företag inom medicinteknik

Projektrevision

Utmaning Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat…

Nordisk upphandlande myndighet

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag…

Internationellt varv

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle…

Europeisk fordonsleverantör

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande…

Nordisk myndighet för anskaffning

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett…

Internationellt varv

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina…

Trafikförvaltningen, SLL

Kostnadsmodeller för trafikproduktion

Utmaning Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för förstudier, upphandling och operationell uppföljning av alla kollektivtrafikslag inom Stockholms…

Några av de företag, myndigheter och organisationer vi hjälpt:

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!