language

Referenser

Syntell är en uppskattad och pålitlig partner. Våra kunder återfinns främst inom försvars-, fordons- och andra sektorer som arbetar med komplexa system och verksamheter.

Trafikförvaltningen, SLL

Kostnadsmodeller för trafikproduktion

Utmaning

Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för förstudier, upphandling och operationell uppföljning av alla kollektivtrafikslag inom Stockholms län.

I enlighet med politiska beslut från tidigt 1990-tal lades driftansvaret för trafiksystemen över på privata aktörer, vilket innebar en radikal förändring av villkoren för upphandlingsprocessen.

I syfte att etablera en process för kostnadskontroll utvecklades en uppsättning modeller för att förutsäga kostnaden för trafikproduktion. Dessa modeller kunde sedan användas för att uppskatta upphandlings- och driftskostnader samt för att utvärdera anbud under upphandlingsprocessen.

Syntells lösning

Syntell ombads att analysera kraven på kostnadsmodellerna från ett organisationsperspektiv. Denna analys synliggjorde behovet av att skapa en generisk kostnadsmodell som kunde anpassas för att passa för respektive trafikupphandling. Analysen synliggjorde också behovet av att modellera kostnader över kontraktens hela livscykel, något man aldrig gjort tidigare.

En generisk modell utvecklades, godkändes av Trafikförvaltningen och etablerades som utgångspunkt för framtida modifierade versioner som sedan kunde användas inom upphandlingsprojekt. Dessutom producerades utbildningsmaterial och användardokumentation i syfte att stötta implementationen av beräkningsmodellen inom organisationen. Syntell skapade också en matris som identifierar ägar- respektive kontrollansvar för varje kostnadselement.

Skapat värde

En gemensam pragmatisk approach mellan Syntell och Trafikförvaltningen skapade ett gott samarbetsklimat. Syntells expertis inom Life Cycle Management gav nya perspektiv på ett känt problem. Vårt engagemang inom olika upphandlingsprojekt medgav omfattande validering av modellerna.

Kontaktperson
Lyftkran

Syntell ombads att analysera kraven på kostnadsmodellerna från ett organisationsperspektiv.

CM capability for R&D in a SAFe and SPL framework

Produktindustri

CM capability for R&D in a  SAFe and SPL framework

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

DEx Lab – Verktygsintegration för DOORS och Excel

Verktygsintegration som möjliggör kravhantering enligt process och metodik enligt DEx

Metodstöd till Trafikförvaltningen

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation.

effektivitet i produktionen

Processutveckling och Livscykelhantering i stort tillverkningsföretag

Syntell genomförde processkartläggning och utveckling av en produktdefinitions (PD) process som integrerades med företagets produktlivscykelprocess…

Effektiv verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling på myndighet

Både från verksamhetssidan och från IT-avdelningen upplevdes ett gap – kärnverksamheten kände inte att de…

Vägledning för digital samverkan

Digital samverkan i statlig organisation

Organisationens vägledning för digital samverkan tog inte höjd för hela utmaningen med den digitala förnyelsen…

Effektivisering av verksamhet

Effektivisering och transformation av verksamheter och personal

Inrättande av gemensam process & förenkling, person och lokal oberoende, innebar minskade kostnader för administration,…

TRANSFORMATION AV IT-FÖRETAG

Transformation av IT-företag till beställarorganisation

Syntell levererade värde i form av minskade omkostnader, ökad kvalitetskontroll på processer och förbättrad produktivitet.

Nordisk försvarsindustri

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram…

Nordiskt företag inom medicinteknik

Projektrevision

Utmaning Vår kund är ett nordiskt läkemedelsföretag som även arbetar inom medicinteknik. De har producerat…

Nordisk upphandlande myndighet

Kravställning inför försvarsupphandling

Utmaning Vår kund ansvarar för kravställning och upphandling av försvarsmateriel. När kunden fick i uppdrag…

Internationellt varv

Konfigurationsledning i uppgraderingsprojekt

Utmaning Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. I detta projekt skulle…

Europeisk fordonsleverantör

Plan för Integrated Logistics Support (ILS)

Utmaning Vår kund levererar bland annat helhetslösningar för militära hjulfordon. De hade fått en omfattande…

Nordisk myndighet för anskaffning

Underhållsanalyser inom försvaret

Utmaning Vår kund utformar och förser försvaret med försvarsmateriel och tjänster. De hade anskaffat ett…

Internationellt varv

Införande av Product Lifecycle Management i organisation

Vår kund utvecklar, bygger och levererar applikationer till sina kunder. De beslutade att byta ut sina…

Trafikförvaltningen, SLL

Kostnadsmodeller för trafikproduktion

Utmaning Trafikförvaltningen (TF) ansvarar för förstudier, upphandling och operationell uppföljning av alla kollektivtrafikslag inom Stockholms…

Några av de företag, myndigheter och organisationer vi hjälpt:

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!