language

Tjänster för din organisation

Med vår unika kompetens och managementtjänster inom verksamhets- och organisationsutveckling kan vi förbättra era förutsättningar att leverera önskade resultat.

utveckla nya arbetssätt

Verksamhetsutveckling

Hur väl fungerar er verksamhetsutveckling? Otydliga eller motsägande riktlinjer och policies? IT-investeringar som inte ger önskad nytta? Personal som drar åt olika håll? Har omvärlden sprungit i förväg?
Hitta balansen i verksamheten och ta kontroll över verksamhetsutvecklingen! Säkerställ ett effektivt nyttjande av dagens och morgondagens resurser, utan att skapa onödiga beroenden. Ta ett helhetsgrepp på verksamheten och utveckla där det behövs och när det är möjligt.

Vad är Verksamhetsutveckling?

En effektiv och genomtänkt verksamhet möter interna och externa mål och förväntningar. Vad måste utvecklas för att uppnå detta? Vilka delar behöver utvecklas? Är det målbilden, tekniken, kompetensen, processerna eller ledarskapet? Drar de olika delarna åt olika håll? Behöver de sammanfogas till en helhet? Talar alla samma språk? Vi delar upp arbetet i tre steg – kartläggning, analys och utveckling – som skapar tydliga resultat.

Vi kan bl a hjälpa dig med:

  • översyn och utveckling av mål och visioner för verksamheten
  • värdegrundsarbete och styrformer
  • styrdokument, strategier och policies
  • processöversyn, kartläggning, analys och utveckling
  • verksamhetsplanering och handlingsplaner
  • intressent- och målgruppsanalyser
  • samverkansformer mellan organisationer
  • intern kommunikation och utbildning
  • stöd att införa ledningssystem

Vår samlade kompetens ligger till grund för tjänsten som kan omfatta alla kompetensområden, från enskilda discipliner till komplett förmåga och livscykelhantering av verksamhetens komponenter.

Våra kompetenser inom detta område:

Referenser inom Verksamhetsutveckling

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

Referenser inom Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling på myndighet

Utmaning Både från verksamhetssidan och från IT-avdelningen upplevdes ett gap – kärnverksamheten kände inte att de fick önskat IT-stöd och it saknade tydliga kravbilder förankrade i verksamheten. Vid prioritering av utvecklingsprojekt fanns aldrig utrymme att… Läs mer

Referenser inom Verksamhetsutveckling

Digital samverkan i statlig organisation

Utmaning Organisationens vägledning för digital samverkan tog inte höjd för hela utmaningen med den digitala förnyelsen av Sverige. Fokus låg på detalj- och tjänstenivå och strategiska frågor kring målbilder, samverkansformer, utveckling och förvaltning behandlades inte.… Läs mer

Förstå utmaningar och möjligheter

Verksamhetsanalys

En strukturerad och objektiv genomlysning av er organisatoriska förmåga

utveckla nya arbetssätt

Verksamhetsutveckling

Hur väl fungerar er verksamhetsutveckling? Otydliga eller motsägande riktlinjer och policies? IT-investeringar som inte ger…

FÖRÄNDRA DIN ORGANISATIONS FÖRMÅGA

Organisationsutveckling

När ni skapat en klar bild över vilken organisatorisk förmåga som behövs för att möta…

förändring ger effekt

Förändringsledning

Vi på Syntell har god kunskap inom förändringsledning. Den förmåga som utvecklas ger effekt först…

Skapa en komplett kravförmåga!

DEx – Kravhantering

DEx är är hela tjänsteerbjudandet inom krav. Detta erbjudande har utvecklats genom vår samlade kunskap och…

vad blir effekten?

Uppföljning och nyttoanalys

Hur vet du att målen uppnås, att rätt effekter uppstår eller att nyttan realiseras? Strukturerad…

en hållbar verksamhet

Livscykelhantering av verksamhet

Låt oss hjälpa dig med livscykelhantering av verksamheten. Verksamheten kan ses som ett ekosystem där…

Skapa goda B2B-relationer

Upphandlings-/Anskaffningsstöd

Kunskap om hela värdekedjan skapar möjlighet att anpassa projektprocesser efter aktuella förutsättningar och strategier

Utveckla kompetensen efter era behov

Företagsanpassade kurser

Vill du ha hjälp att skräddarsy en utbildning utifrån ert företags behov?

strategisk genomlysning av företag

Due Diligence

Due Diligence är ett samlande begrepp för de undersökande processer som blivit allt viktigare vid…

Fokusera på er kärnverksamhet

Outsourcing av kravhantering

Fokusera på er kärnverksamhet istället för att utveckla egen kravhanteringsförmåga

Förvalta er viktigaste tillgång

Kompetensutvecklingsprogram

Vi stödjer er med att skräddarsy kompetensutveckling för er personal

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!