language

Kompetenser

Vår kompetens kommer bäst till sin rätt när du vill ha hjälp att kombinera flera av dessa områden till en fungerande helhet.

Kontroll genom livscykeln

Configuration Management

Att hantera ett system från dess utvecklingsfas genom användning och vidare till avveckling kräver kontroll över alla systemets element – genom hela dess livscykel.

En samstämmig syn på konfigurationsledningsprocessen är nödvändig för att hantera ett system genom dess tänkta livslängd.

Kraven på högre prestanda, ökad specialisering och allt större kundanpassning av tekniska system ökar stadigt. Detta ökar komplexiteten på systemet vilket i sin tur kräver mer och mer av utvecklare, tillverkare, upphandlare och användare för att upprätthålla en fungerande systemarkitektur.

Vår applicering av Configuration Management (CM) försäkrar att denna grundläggande och välkända metod kan stödja projekt när det gäller kontroll och förvaltning av produktens information, ändringshantering samt att förvissa sig om att originaldesignens integritet bevaras och att spårbarhet av ändringar och ändringsbeslut upprätthålls.

Våra tjänster inom detta område:

Syntell erbjuder tjänster för din produkt.

Se mer om...

Referenser inom Configuration Management

Identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation

Utmaning Trafikförvaltningens upphandlingsprojekt saknade metodstöd för identifiering, strukturering och versionshantering av teknisk dokumentation. Till följd av detta duplicerades värdefull information på flera ställen och den blev därför svår att hitta och otillförlitlig. Syntells lösning Syntell… Läs mer

Referenser inom Configuration Management

Transformation av IT-företag till beställarorganisation

Utmaning Att transformera en större IT-organisation till beställarorganisation med säkerställd governance över outsourcad IT-leverans. Syntells lösning Syntell stödjer IT Management & Processledning i  transformations- och förändringsarbetet genom att implementera  governance/processer/roller, (LCM), för att säkra gränssnitt och… Läs mer

Referenser inom Configuration Management

Företagsinternt kompetensutvecklingsprogram

Utmaning Vår kund ville stärka den interna kompetensen inom Systems Engineering (SE) genom ett utbildningsprogram för sina ingenjörer. De ansåg att en fördjupad SE-kompetens skulle stärka deras konkurrenskraft på den globala försvarsmarknaden ytterligare. De visste… Läs mer

Lönsamhet och nytta kombinerat

Cirkulär Ekonomi

Verksamheter som tillämpar cirkulära modeller kan stärka sin ekonomiska utveckling samtidigt som de skapar nytta…

Planera för hela livscykeln!

Systems Engineering

Vi använder en interdisciplinär och holistisk livscykelansats vid utveckling och anskaffning av produkter och tjänster

Skapa en effekt över tiden

Integrated Logistics Support

Som ett svar på ökade kostnader och finansiella begränsningar kring ägandet av system har en…

Lös rätt problem!

Kravhantering

Effektiv kravhantering är en väl identifierad framgångsfaktor för utveckling av komplexa tekniska system. God kravhantering…

Förenkla komplexitet

Enterprise Architecture

Hantera verksamheten på ett effektivt och ändamålsenligt sätt genom strukturer och ramverk

Information som tillgång

Informationsarkitektur

Komplexa system behöver du ha förmågan att använda, återanvända eller leverera information mellan relevanta intressenter

Kontroll genom livscykeln

Configuration Management

En samstämmig syn på konfigurationsledning är nödvändig för att hantera ett systems livscykel

Säkerhet i komplexa system

Systemsäkerhet

Ett systematisk säkerhetsarbete är en förutsättning för att uppnå avsedd säkerhetsnivå

Framgång till projekt

Projektledning

Att leda utvecklingen av komplexa tekniska system är en formidabel utmaning i att hantera teknik,…

Undvik effekten av risker

Riskhantering

Ett effektivt styrmedel i projektarbetet är risker och möjligheter. Genom att använda Syntells erfarenhet och…

Lyckad förändring

Förändringsledning

Förändringsledning - Att leverera förändring för en organisation kräver en bred uppsättning kompetenser och en…

Vill du veta mer?

Nyhetsbrev

Missa inte det senaste från oss. Prenumerera på nyhetsbrevet:

Skriv upp mig!